P
L
A
N
L
E
K
C
J
I
   Menu :


ZASADY UCZESTNICTWA MŁODZIEŻY
W PROGRAMIE COMENIUS


Regulamin wewnętrzny
  1. Program Comenius "LOOKINGAFTER THE PLANET LOCALLY" jest adresowany do uczniów gimnazjum.

  2. Udział w tym programie jest dobrowolny.

  3. Młodzież biorąca udział w programie jest zobowiązana do aktywnego uczestnictwa w akcjach i działaniach organizowanych i monitorowanych przez Koordynatora Programu oraz nauczycieli stanowiących Zespół Organizatorski Programu.

  4. Uczniowie oceniani są za swoje zaangażowanie w realizację Programu w skali punktowej od 1-6.

  5. Uczniowie, którzy uzyskają największą ilość punktów typowani są do wyjazdów zagranicznych zaplanowanych przez Koordynatora Programu.

  6. W przypadku, gdy kilku uczniów uzyska tą samą ilość punktów, o jego wyjeździe decyduje dyrektor szkoły po konsultacjach z wychowawcą i zespołem uczącym w danej klasie.

  7. Uczniowie mogą brać udział w wyjeździe zagranicznym tylko raz w trakcie trwania Programu (2 lata).

  8. Przy wyborze uczestników wyjazdu pod uwagę będą brane również osiągnięcia uczniów w Konkursach Przedmiotowych z języka angielskiego, z języka niemieckiego, z biologii oraz ekologicznych.Powrót