Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
w naszej szkoleSzkoła opracowała zadania wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

1. Zorganizowanie spójnego systemu diagnozy uczniów ze SPE

2. Zorganizowanie spójnego systemu pomocy afektywnej do zdiagnozowanych specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów;

3. Adekwatne wdrożenie do pomocy uczniom ze SPE rodziców uczniów oraz osoby i instytucji zajmujace się w/w problematykę;

4. Stworzenie ramowego programu pomocy uczniom 2 SPE we współpracy z pedagogami i psychologami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz innymi specjalistami.

    Grupa dzieci o SPE obejmuje tych uczniów, którzy nie potrafia podołać wymaganiom programu nauczania.
Sa to trudnosci takiego rodzaju lub o takim natężeniu, że przeszkadzaja w korzystaniu z powszechnie dostępnych form masowej edukacji.
    Dzieci te wymagaja specjalnego programu i metod nauczania dostosowanych do ich potrzeb, ograniczeń i możliwosci. Potrzebuja też odmiennych rozwiazań organizacyjnych, umożliwiajacych zindywidualizowanie toku kształcenia (np. ograniczenia materiału nauczania, dłuższego czasu na jego opanowane).
    W naszej szkole ucza się dzieci z niepełnosprawnymi narzadami zmysłu, ruchu, dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, ze specyficznymi trudnosciami w uczeniu się, przewlekłe chore.
    W pracy z w/w grupa uczniów nauczyciele często wykorzystuja technikę informacyjna ( m.in. przygotowuja specjalne testy, materiały dydaktyczne, etykiety, inne materiały dydaktyczne).
Niektórzy uczniowie moga wykonywać prace i zadania domowe na komputerze. Tym sposobem praca dla uczniów staje się atrakcyjna i możliwa do wykonania.
    Wielu uczniów ze względu na przewlekła chorobę często opuszcza zajęcia lekcyjne. Korzystaja wtedy podczas samodzielnej pracy z podręczników z zestawem płyt CD.
    Częste nieobecnosci uczniów uniemożliwiaja dobra komunikację z klasa i nauczycielami, co Ÿle wpływa na ich samopoczucie.
    W takich przypadkach dzięki komputerowi i internetowi maja możliwosć stałego kontaktu z rówiesnikami.