PRACOWNIA INFORMATYCZNA
DLA INICJATYW SZKOLNYCH, POZASZKOLNYCH
I SPOŁECZNOSCI LOKALNEJ     Szkoła posiada 2 pracownie komputerowe. Każda
z nich wyposażona jest w 10 stanowisk uczniowskich.
Zadania szkoły wobec ucznia w zakresie upowszechniania technologii informacyjnej daleko wykraczaja poza przedmiot informatyka, dlatego też opiekunowie pracowni przykładaja wielka wagę do tego, aby poza lekcjami, sale te były miejscem, gdzie uczniowie w każdej wolnej dla siebie chwili mogliby zdobywać nowe wiadomosci i rozwijać swoje umiejętnosci i zainteresowania na drodze samodzielnej aktywnosci wspomaganej dodatkowo przez nauczyciela.

 •   W czasie przerw między zajęciami lekcyjnymi, uczniowie maja do dyspozycji 10 komputerów z dostępem do Internetu.

 •   W godzinach popołudniowych w pracowniach prowadzone sa bardzo często zajęcia pozalekcyjne:
  -   koło komputerowe
  -   koło fizyczne
  -   koło chemiczne
  -   koło matematyczne
  -   koło języka niemieckiego
  -   koło języka rosyjskiego
  -   Klub Europejski
  Podczas zajęć uczniowie poznaja konkretne programy multimedialne wykorzystywane w nauczaniu poszczególnych przedmiotów, przygotowuja się do olimpiad i konkursów oraz realizuja projekty przedmiotowe i międzyprzedmiotowe.

 •   Od dwóch lat - w każdym semestrze - Samorzad Szkolny organizuje Turniej Gier Komputerowych

 •   Raz w tygodniu, administratorzy strony internetowej spotykaja się, aby zamiescić ważne wydarzenia z życia szkoły na stronie www oraz odpowiedzieć na pytania i uwagi kolegów.

 •   Zespół redakcyjny gazetki szkolnej przygotowuje i drukuje w pracowni nowy jej numer.

 •   W czasie organizowanych przez szkołę konkursów pracownie wykorzystywane sa do tworzenia dyplomów, zaproszeń oraz folderów.

 •   W trakcie trwania elektronicznej rekrutacji uczniów klas III gimnazjum do szkół ponadgimnazjalnych, każdy uczeń może w dowolnym dla siebie czasie zapoznać się z zamieszczonymi w Internecie wizytówkami szkół oraz wypełnić i wysłać swoje podanie.

 •   W jednej z pracowni prowadzona jest kawiarenka internetowa, dzięki której, zarówno uczniowie, nauczyciele jak i społecznosć lokalna może korzystać z komunikatorów oraz uczestniczyć w forach dyskusyjnych.

 •   Nauczyciele informatyki prowadzili kursy i szkolenia dla nauczycieli innych przedmiotów oraz pracowników szkoły z zakresu:
  -   Podstawy edytora WORD
  -   Obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel
  -   Wyszukiwanie informacji w Internecie oraz zakładanie kont pocztowych
  -   Instalacja i budowa multimedialnych programów edukacyjnych

 •   Prowadzone były zajęcia otwarte dla nauczycieli i rodziców prezentujace możliwosci TI w nauczaniu i uczeniu się.

 •   Pracownie udostępniane sa na szkolenia pracowników zaprzyjaznionej ze szkoła SM Nasz Dom, którzy w wiekszosci stanowiš społecznosć lokalna osiedla.

 •   Każdy nauczyciel ma możliwosć pozyskania z Internetu informacji potrzebnych mu do realizacji programów nauczania ze swoich przedmiotów oraz wymiany doswiadczeń za pomoca poczty elektronicznej lub komunikatorów.

        Poprzez otwarte drzwi pracowni komputerowych staramy się przygotować uczniów, nauczycieli oraz społecznosć lokalna do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym.

  Pracownie komputerowe w naszej szkole
  (prezentacja multimedialna)