P
L
A
N
L
E
K
C
J
I
   Menu :

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej http://sp32.interpc.pl Szkoła Podstawowa nr 32 w Bytomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Status zgodności z ustawą Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Niespełnione wymagania Brak części opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków; Część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR); Ddokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.), Brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych, Powody braku spełniania wymagań Zdjęcia, obrazki oraz pliki PDF zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego, Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. Przygotowanie deklaracji dostępności Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-06-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-06-28. Skróty klawiaturowe Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Informacje zwrotne i dane kontaktowe W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres e-mail sp32bytom@gmail.com. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 322866498. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Dostępność architektoniczna 1. Szkoła Podstawowa nr 32 zlokalizowana jest w Bytomiu przy ulicy Szymały 124. 2. Wejścia do budynku szkoły znajdują się na parterze: - wejście główne - wejście od strony stołówki szkolnej - do niego prowadzą schody 3. Szkoła Podstawowa nr 32 w Bytomiu zlokalizowana jest na trzech poziomach połączonych ze sobą schodami. Na każdym poziomie zlokalizowana jest toaleta - stosownie oznaczona.W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym. 4. Szkoła posiada miejsca parkingowe. 5. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu na teren szkoły. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. 6. W szkole zainstalowany jest system monitoringu - kontrolowane są wejścia i wyjścia osób z zewnątrz.Przy wejściu znajduje się portiernia, a w niej pracownik, za pośrednictwem którego można przywołać pracownika administracji, skorzystać z kontaktu telefonicznego. Obsługa Szkoły Podstawowej nr 32 w Bytomiu stara się reagować na wszystkie prośby związane z niedogodnościami architektonicznymi płynące ze strony osób z niepełnosprawnościami. 7. Możliwe utrudnienia w dostępie i korzystaniu dla osób z niepełnosprawnościami: W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, nie ma windy, toalety nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.